50ton GLS silo for sand/rice/wheet/coffee, enamel storage tank